Het belang van focusgroepen

Geschreven door: Eline te Braake

Het houden van focusgroepen is een veelvoorkomende methode in kwalitatief onderzoek. Het is een goede manier om bepaalde meningen, vraagstukken, en beweegredenen van mensen te achterhalen. Dat laatste, beweegredenen, is vaak iets wat voortkomt uit de dialogen die niet alleen de onderzoeker met de mensen in een focusgroep heeft, maar wat ook natuurlijk voortvloeit uit de interactie tussen de deelnemers in de groep. Zo kan een focusgroep heel mooi resulteren in het achterhalen van ‘de vraag achter de vraag’. Datgene, wat volgens ons, centraal zou moeten staan bij het uitvoeren van elke focusgroep. Maar dit is iets wat niet altijd het geval is.
 

Het simpelweg ‘doorlezen’ van focusgroepen

Aangezien we in de onderzoekswereld momenteel platgegooid worden met het woord ‘focusgroep’, verliezen we een beetje de daadwerkelijke essentie ervan. Wat in de praktijk namelijk vaak gebeurd is dat er een lijst met een aantal vooropgestelde vragen simpelweg ‘doorgelezen’ wordt. Je kan je afvragen wat de toegevoegde waarde is van het houden van zo een dergelijke focusgroep, als dezelfde vragen beantwoord hadden kunnen worden in een vragenlijst. Bovendien nemen mensen de moeite om tijd vrij te maken en komen ze met een intentie om hun mening te delen: zich gehoord te voelen. Hier moet, tijdens een focusgroep, dan ook genoeg tijd en ruimte voor zijn. Waarom zouden we mensen belasten met een focusgroep, als wij exact dezelfde vragen in een vragenlijst hadden kunnen voegen die zij gewoon vanuit hun huis en in hun eigen tijd hadden kunnen invullen? Het is dus de taak van de onderzoeker om goed te reflecteren of een focusgroep daadwerkelijk de meest geschikte methode is om de voorgestelde onderzoeksvraag te beantwoorden. 

 

De daadwerkelijke toegevoegde waarde

Maar wat is dan eigenlijk wel het belang van deze focusgroepen? Wat kunnen we eruit halen en waar zit de toegevoegde waarde? In onze optiek, is het mooie van focusgroepen dat je de tijd neemt om samen te zitten, stil te staan bij wat er nu echt nodig is, en te weten te komen waar het huidige knelpunt nu echt ligt. Iets wat je ondanks de voorop vastgestelde protocollen niet écht kan vastleggen of kan plannen. Iets wat ook niet altijd geheel vanzelfsprekend naar voren komt tijdens een focusgroep. Het is dan ook aan de onderzoeker om een veilige omgeving te creëren, ruimte te geven voor de dialoog in de groep, aanknopingspunten te vinden in de gesprekken die gevoerd worden en door te vragen op datgene wat belangrijk is voor de deelnemers. Alleen zo kan een focusgroep tot nieuwe inzichten leiden die niet met andere methodes gevangen hadden kunnen worden.

 

Gebruik maken van de dynamiek in de groep

Daarnaast onderscheidt een focusgroep zich ook met andere methodes doordat het in een groep wordt gehouden. Dit zorgt er aan de ene kant voor dat de onderzoeker ook rekening moet houden met de dynamiek in de groep. Dit betekent dat iedereen zich op zijn gemak moet voelen, zich gehoord moet voelen en iedereen de kans moet krijgen om te spreken. Aan de andere kant, kan er op een positieve manier gebruik gemaakt worden van deze dynamiek. Deelnemers leren van elkaar, herkennen zich in de situatie van een ander, helpen elkaar als er iets niet begrepen wordt, en zetten elkaar aan het denken. Hierdoor ontstaan er dan ook vaak nieuwe inzichten die met en door elkaar zijn verkregen.

Er valt dus zo veel uit een focusgroep te halen die met andere methodes moeilijker te bereiken zijn. Het klopt dat het organiseren en uitvoeren van een goede focusgroep veel tijd vergt, maar wanneer goed uitgevoerd, geeft het zo veel meer betekenis aan de onderwerpen die er, volgens de deelnemers, echt toe doen!

 

Wilt u ook een focusgroep opzetten maar heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden!

Eline te Braake

Eline te Braake

E-mail: e.tebraake@rrd.nl

Tel.: 088 087 5734

 

De start van TREAT: Het transformeren van gezondheidszorg door semantische interoperabiliteit en zelfeffectiviteit van de patiënt

Geschreven door: Erik Prinsen

We zijn trots om partner te zijn in het onlangs gestarte ITEA-project TREAT. Het TREAT-project heeft als doel de zelfeffectiviteit van patiënten met chronische aandoeningen, waaronder diabetes, hartziekten en osteoartritis, te vergroten door gegevens te integreren van draagbare sensoren, dagboeken en medische dossiers. Daardoor streven we ernaar om de toegang tot gezondheidszorg te verplaatsen van de kliniek naar het dagelijks leven van de patiënt. Daarnaast streven we ernaar de gezondheidsmanagementvaardigheden van de patiënt te verbeteren. Het project zal nieuwe draagbare sensoren en software ontwikkelen om de zelfeffectiviteit van patiënten te verbeteren en tegelijkertijd de klinische effectiviteit te vergroten.

Binnen ITEA-projecten bestaan nationale use cases die samenwerken onder een gemeenschappelijk kader. De Nederlandse use case zal zich richten op de ontwikkeling van een sensor- en feedbacksysteem voor individuen met diabetes mellitus die ook lijden aan osteoartritis. Dit systeem zal zich richten op het stimuleren van gezond bewegingsgedrag bij de doelgroep. RRD is verantwoordelijk voor het betrekken van eindgebruikers, het definiëren van de patiëntenreis en het evalueren van het ontwikkelde systeem.

Na een fantastische startbijeenkomst in Canmore, Canada, en de nationale start in de prachtige stad Den Bosch, zijn we klaar om de gezondheidszorg voor mensen met diabetes mellitus en osteoartritis te verbeteren!

Geïnteresseerd om meer te lezen over dit project? Lees verder op de website: ITEA 4 · Project · 22022 TREAT

 

FOTO ERIC BRINKHORST
20240327 TREAT
Erik Prinsen

Erik Prinsen

E-mail: e.prinsen@rrd.nl

Tel.: 088 087 5761

 

Het schrijven van een nieuw projectvoorstel: de doelgroep betrekken voordat je begint

Geschreven door: Eline te Braake en Marian Hurmuz

Bij het schrijven van een nieuw projectvoorstel worden de eindgebruikers vaak niet meegenomen. Dit kan komen door verschillende redenen, bijvoorbeeld door tijdsdruk, procedures of geen toegang hebben tot de eindgebruikers. Als gevolg hiervan wordt het projectvoorstel vaak alleen door onderzoekers geschreven en geven zij ook veelal vorm aan de beoogde doelen van het project. De eindgebruiker wordt dan pas betrokken wanneer het project is goedgekeurd. Een nadeel van het betrekken van eindgebruikers in een later stadium, is dat het beoogde doel van het projectvoorstel helemaal niet zo passend blijkt te zijn bij waar mensen echt behoefte aan hebben. Om dit probleem te proberen voorkomen, en dus beter bij de behoeftes van eindgebruikers aan te sluiten, hebben wij bij RRD vorige week juist input verzameld van eindgebruikers vóór het schrijven van het projectvoorstel. In dit nieuwsbericht vertellen wij wat dit ons heeft gebracht.

 

Opzet bijeenkomst

Met twee onderzoekers en leden van het panel hebben we een eerste stap gemaakt naar deze 'nieuwe' manier van werken. Op 15 februari zijn zij bijeengekomen en vond er een focusgroep plaats over het therapietrouw zijn bij het innemen van medicatie. Het doel van de focusgroep was het achterhalen wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn om therapietrouw te zijn. Tijdens de bijeenkomst gingen wij de volgende 6 hoofdcategorieën langs:

 • Patiëntgerelateerde factoren
 • Ziektegerelateerde factoren
 • Behandelingsgerelateerde factoren
 • Zorg- en zorgsysteemsgerelateerde factoren
 • Sociale en culturele factoren
 • Logistieke en financiële factoren

Voor elke categorie, kregen de leden van het panel de tijd om hun ervaringen op te schrijven en te delen met de groep. Naast deze categorieën, was er aan het eind ook nog een optie om overige factoren te benoemen die zij als bevorderend of belemmerend ervaren, maar niet onder één van de vorige categorieën paste.

 

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst heeft de groep met elkaar kunnen discussiëren over de verschillende factoren die benoemd werden. Gedurende de discussie merkten wij dat veel factoren bij meerdere categorieën terugkwamen. Een vaak terugkomende factor die belemmerend werkt om de medicatie therapietrouw in te nemen was kosten. De voorbeelden die hierbij genoemd werden waren:

 • Kosten voor medicatie uitleg bij de apotheek
 • Kosten voor het typen van een etiket (dat duurder is dat de medicatie zelf)
 • Parkeerkosten voor het ophalen van de medicatie bij de apotheek
 • Eigen risico die betaald moet worden

Andere voorbeelden van belemmeringen die zij ervaren waren de verschillende innametijden van de medicatie, de beperkte verkrijgbaarheid en hiermee vaak ook de lange levertijd van een medicijn bij de apotheek. Wat betreft de innametijden, gaat het vooral om de inname voor/tijdens/na een maaltijd. Deze maaltijden vinden niet altijd op hetzelfde tijdstip plaats. Sommige medicatie mag je echt pas na 24 uur innemen waardoor er vaak niet genoeg tijd zit tussen het nemen van de medicijnen.

Naast deze belemmeringen, konden de leden ook factoren bespreken die bevorderen om de medicatie therapietrouw in te nemen. Van deze factoren zijn er wel wat minder genoemd, maar deze aspecten waren allemaal heel relevant, bijvoorbeeld:

 • Het ontvangen van voldoende informatie over de medicatie
 • Het goed contact hebben met de artsen en een goede communicatie tussen de artsen
 • Het innemen van een medicatie waarbij je zelf het effect merkt

 

Ben je benieuwd naar het gehele overzicht van de factoren? Klik hier om deze te openen.

 

Zo’n soort bijeenkomst was een erg leuke en leerzame manier van werken en we zijn hierdoor veel te weten gekomen over hoe de doelgroep aankijkt tegen de beïnvloedende factoren bij het therapietrouw zijn van medicatiegebruik. Door deze ‘nieuwe’ aanpak kunnen wij de wensen van de doelgroep meenemen in het projectvoorstel om zo beter aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de doelgroep. Wil jij ook een focusgroep houden om de behoeftes van de doelgroep in kaart te brengen voor het schrijven van een projectvoorstel? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden!

 

Eline te Braake
FOTO ERIC BRINKHORST

Eline te Braake

E-mail: e.tebraake@rrd.nl

Tel.: 088 087 5734

 

Marian Hurmuz

E-mail: m.hurmuz@rrd.nl

Tel.: 088 087 5771

 

Eerste PhD verdediging in 2024 door Kira Oberschmidt over richtlijnen voor actieve betrokkenheid van stakeholders in eHealth Actie Onderzoek!

Geschreven door: Marian Hurmuz

Afgelopen vrijdag vond de eerste RRD PhD verdediging van 2024 plaats! Kira Oberschmidt heeft haar proefschrift verdedigd, getiteld: “Who, When, How: Guiding the active involvement of stakeholders in eHealth Action Research”. Actie Onderzoek (AO) is een vorm van collaboratief onderzoek waarbij stakeholders een actieve rol als mede-onderzoekers hebben. AO past goed in de context van eHealth onderzoek, omdat de elementen van AO er hopelijk voor kunnen zorgen dat de technologie die ontwikkeld of geïmplementeerd wordt goed past bij de behoeften van de relevante stakeholders. Idealiter nemen stakeholders een zeer actieve rol aan en vormen het onderzoek. Echter, vaak zijn nog de onderzoekers nog de stakeholders gewend aan deze manier van werken. Daarom is er ondersteuning tussen projecten nodig in de vorm van gedeelde kennis, best practices en geleerde lessen. Toch ontbreken er in AO publicaties vaak expliciete reflectie en een omschrijving van de geleerde lessen. Dat maakt het moeilijk voor AO projecten om van elkaar te leren. Kira heeft haar PhD gewijd aan het ondersteunen van onderzoekers in het opzetten van hun AO project, en specifiek om de actieve rol van stakeholders te bevorderen. Hiervoor heeft zij een framework ontwikkeld voor het actief betrekken van stakeholders in eHealth AO projecten. Op vrijdag 19 januari (2024) heeft zij haar proefschrift verdedigd. Wil je dit lezen? Klik dan hier.

Kira’s proefschrift omvat de volgende onderwerpen:

 • Het identificeren wat er op dit moment bekend is over AO in eHealth-projecten (context van deze projecten, definitie van AO, hoe AO uit te voeren, best practices en geleerde lessen van AO in eHealth-projecten).
 • Het bestuderen van de houding van beginnende actieonderzoekers ten opzichte van AO.
 • Het onderzoeken hoe “champions” hun rol zien en of dit verandert in de loop van AO-projecten.
 • Het onderzoeken van de motivatie van stakeholders om deel te nemen in langdurige, tijdrovende onderzoeksprojecten zoals AO.
 • Het identificeren hoe deelnemers ongepland en spontaan betrokken kunnen worden.
 • Het bestuderen van de afstemming van interesses en behoeften van verschillende stakeholders in een project, in termen van wat ze willen bereiken met het project.
 • Het bieden van een handvat voor collaboratieve reflectie met stakeholders.
 • Het onderzoeken van de belangrijke elementen van vaardigheden training voor stakeholders om hen in staat te stellen betrokken te zijn en met elkaar om te gaan.
 • Het beschrijven van een iteratieve methode om patiënten, hun perspectieven en doorleefde ervaringen te betrekken bij onderzoek.

Rekening houdend met alle aanbevelingen die in haar scriptie zijn gedaan, ontwikkelde Kira een framework voor het betrekken van stakeholders in eHealth AO-projecten. Dit framework beschrijft belangrijke onderwerpen om rekening mee te houden in een dergelijk project. Haar framework is beschikbaar op onze website: https://www.rrd.nl/ar-framework/

We zijn erg trots op Kira en al haar harde werk bij RRD! En we zijn blij dat Kira bij RRD blijft werken om de volgende stappen in haar carrière te zetten!

20240119 PhD Kira (4)
20240119 PhD Kira (25)

PhD verdediging Martin Tenniglo: Stiff Knee Gait in Stroke!

Geschreven door: Marian Hurmuz

Vorige week was de laatste RRD PhD verdediging van 2023 een feit! Martin Tenniglo heeft zijn proefschrift verdedigd, getiteld: “Stiff knee gait in stroke: Walking down the road of different treatment options”. Mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad, kampen vaak met functionele gevolgen: cognitieve, emotionele, sensorische en motorische beperkingen. Deze functionele gevolgen leiden tot beperkingen in het dagelijks leven. Waarvan een veel voorkomend probleem de stiff knee gait is, wat wil zeggen: het hebben van een stijve knie bij het lopen. Veelal ontstaat dit probleem door abnormale activiteit van de rectus femoris tijdens de zwaaifase. Er zijn twee opties beschikbaar voor het beoordelen van deze abnormale activiteit. Maar zijn deze ook geschikt bij deze groep mensen? Daarnaast zijn er ook verschillende behandelopties om de stiff knee gait te verminderen. Maar hoe effectief zijn deze? Martin heeft zijn PhD gewijd aan dit onderwerp. Op donderdag 7 december (2023) heeft hij zijn proefschrift verdedigd. Wil je dit lezen? Klik dan hier.

 

Martins proefschrift omvat de volgende onderwerpen:

 • Het achterhalen van het effect van Motor Branch Block (MBB) of NeuroMuscular Block (NMB) van de rectus femoris op knie kinematica en functionele uitkomsten.
 • Het identificeren van de diagnostische waarde van de Duncan Ely test in het voorspellen van abnormale rectus femoris activiteit bij mensen na een beroerte die lopen met een stijve knie.
 • Het onderzoeken van het effect van functionele elektrostimulatie van de hamstrings bij mensen na een beroerte die lopen met een stijve knie.
 • Het onderzoeken van het effect van botuline toxine injectie in de rectus femoris bij mensen na een beroerte die lopen met een stijve knie.
 • Het onderzoeken van het effect van rectus femoris transfer bij mensen na een beroerte die lopen met een stijve knie.

 

Martin eindigt zijn proefschrift met 6 belangrijke boodschappen die hij wil delen met de kliniek en die toegepast kunnen worden in de klinische setting. Daarnaast geeft hij aan waar de focus moet liggen op toekomstig onderzoek met betrekking tot dit onderwerp.

We zijn erg trots op Martin en op zijn harde werk! Hij heeft met zijn onderzoeken veel betekend voor de wetenschap én de kliniek. De drie verschillende behandelopties die hij bestudeerd heeft, worden ook toegepast bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Martin blijft als fysiotherapeut, gait specialist en als specialist in elektrische stimulatie zijn werk doorzetten. Hij werkt onder andere aan de ontwikkeling van een knie buigapparaat en aan het onderzoek naar het effect van een chemodenervatie in de vastii en rectus femoris. Wij wensen hem het allerbeste toe in zijn carrière!

 

20231207 Defence Martin (5)
20231207 Defence Martin (3)

SenSeeAct is nu open-source: ontwikkelaars van gezondheidstechnologieën kunnen profiteren van en bouwen bovenop ons softwareplatform

Geschreven door: Dennis Hofs

 

Wij hebben zojuist de eerste open-source versie gepubliceerd van SenSeeAct, ons softwareplatform dat al meer dan tien jaar veel van onze onderzoeksprojecten en applicaties heeft aangestuurd. In die tijd is het platform door verschillende iteraties gegaan, waarbij het is uitgegroeid tot een volwassen, flexibel en veilig backend met webportals en mobiele apps.

De naam SenSeeAct weerspiegelt de functionaliteiten waar het platform zich op richt.

 

Sense (waarnemen): Data verzamelen via vragenlijsten, dagboeken, wearables, en smart home-apparaten.

See (zien): De data presenteren op een gebruiksvriendelijke manier aan zowel eindgebruikers als zorgprofessionals.

Act (doen): Gebruikers coachen naar gezonder gedrag met virtuele agents, video-oefeningen en gamificatie.

 

We hebben het backend van SenSeeAct nu als open-source software gepubliceerd om innovatie van gezondheidstechnologie en samenwerking te stimuleren. Het maakt het ontwikkelen van nieuwe applicaties door derden eenvoudiger, en het geeft organisaties de mogelijkheid om volledige controle te krijgen over eigenaarschap en toegang tot hun data.

senseeact_app_portal

We blijven het platform steeds verbeteren. Enkele nieuwe functies die we in de nabije toekomst verwachten:

 • Verbeterde ondersteuning om je eigen vragenlijsten te maken en te gebruiken in onze mobiele app met je eigen backend.
 • Verbeterde veiligheid met twee-factor-authenticatie.
 • Een webinterface om je eigen data te downloaden en de data van je onderzoeksdeelnemers.
 • Een grote update van de iOS app die dan op hetzelfde niveau komt als de Android app.
 • Onze eerder aangekondigde samenwerking uitbreiden met DialogueBranch van Fruit Tree Labs.
 • Meer documentatie en handleidingen om zelf van start te gaan met het open-source backend.

Lees meer op https://www.senseeact.com/?lng=nl

 

FOTO ERIC BRINKHORST

Dennis Hofs

E-mail: d.hofs@rrd.nl

Tel.: 088 087 5763

 

Groot onderzoek van start voor aanpak van artrose op maat

Artrose is in 2040 waarschijnlijk de meest voorkomende chronische ziekte van Nederland. Op dit moment hebben bijna 1,5 miljoen mensen in ons land artrose. De aard en mate van de klachten kunnen verschillen, maar ze hebben altijd impact op het dagelijks leven. Bij iedereen verloopt artrose anders, wat vraagt om behandeling op maat. Om dat zo goed mogelijk te kunnen bieden, is inzicht nodig in de kenmerken van de persoon en het ziekteproces. Tot op heden ontbreekt dat inzicht. Maar daar gaat dankzij de gesubsidieerde onderzoeksinspanningen van een uniek samenwerkingsverband verandering in komen.

De onderzoekers van het Interdisciplinair Consortium voor Klinische Bewegingswetenschappen & Technologie (ICMS) starten in november met project TopTreat. Zij gaan de komende 5 jaar 500 mensen met artrose volgen en hun kenmerken uitgebreid in kaart brengen. Het doel hiervan is inzicht krijgen in wie voor welke behandeling in aanmerking komt. Want de diversiteit onder mensen met artrose is zo groot, dat een universele behandeling niet voor iedereen effectief is.

 

Precies meten en weten met uniek technologieplatform

Het is voor het eerst dat de verschillende verschijningsvormen van artrose met geavanceerde technologie worden gemeten en in een platform verzameld. Het is de bedoeling om uiterst nauwkeurig in kaart te brengen hoe mensen met artrose zich voelen, hoe zij bewegen, hoe hun ziekte zich ontwikkelt en welk medicijn het meest effectief is bij wie. Omdat zowel lichamelijke, psychologische als sociale factoren een rol spelen bij gezondheid, kijken de onderzoekers naar het gehele spectrum, van cel tot welzijn en voeren het onderzoek uit in samenspraak met de patiënten zelf. De inzichten uit het onderzoek maken het mogelijk om de behandeling optimaal af te stemmen op de persoon met artrose. 

Belofte van verbetering

Het onderzoek omvat bestaande technologieën zoals ‘gewricht-op-een-chip', nauwkeurige metingen van stofjes in het lichaam die een aanwijzing zijn voor de ziekte (biomarkers), analyses van beweging met sensoren, en het maken van computermodellen van gewrichtsbewegingen en belasting op kraakbeen. Hiermee beogen de onderzoekers specifieke kenmerken van mensen met artrose te begrijpen en vast te leggen. Op basis van deze inzichten kunnen behandelaars de meest kansrijke behandeling voor hun patiënt vaststellen.

Brede inclusie

Naast mensen met gevorderde artrose zullen ook twee groepen met verhoogd risico op artrosevorming deelnemen aan het onderzoek. Dit zijn mensen met een kapotte of verwijderde meniscus of met een beenamputatie.

Samen verder in beweging

TopTreat is van groot belang voor de vooruitgang in de zorg voor mensen met artrose. Bovendien is de verwachting dat het project een technologieplatform ontwikkelt dat patentwaardig is en snel vertaald kan worden naar meer toepassingen in de gezondheidszorg. Met dit ambitieuze project richt ICMS zich op maximale klinische en maatschappelijke vooruitgang.

Over ICMS

Het Interdisciplinair Consortium voor Klinische Bewegingswetenschappen & Technologie (ICMS) is een uniek samenwerkingsverband tussen het RadboudUMC, Sint Maartenskliniek, Roessingh Research and Development en het TechMed Centrum van de Universiteit Twente. In TopTreat werken deze partners samen met ReumaNederland, de bedrijven ATRO Medical en Moveshelf, de Reumastichting Sint Maartenskliniek, de Twente Graduate School en het Nederlandse Ministerie van Defensie. Samen met financiering uit het topconsortium voor Kennis en Innovatie Hightech Systemen & Materialen gaat het om een project van ongeveer 4,8 miljoen euro.

Roessingh Research and Development en Fruit Tree Labs kondigen formele samenwerking aan

Samenvatting:

 • Roessingh Research and Development (RRD), Impact Lab voor Gepersonaliseerde Gezondheidstechnologie in Nederland, en Fruit Tree Labs (FTL), een Portugese startup gericht op open-source dialoogtechnologie, ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst.
 • De overeenkomst formaliseert de jarenlange vriendschappelijke relaties tussen de twee partijen.
 • De samenwerking maakt de weg vrij voor een diepere integratie van twee belangrijke softwareplatforms: SenSeeAct, het eHealth platform van RRD, en DialogueBranch, het dialoog-scripting platform van FTL.

 

Het vierde kwartaal van 2023 begint met het heugelijke nieuws van een officiële samenwerking tussen Roessingh Research and Development and Fruit Tree Labs.

Roessingh Research and Development (RRD) is een Impact Lab voor Gepersonaliseerde Gezondheidstechnologie, gevestigd in het oosten van Nederland, met hechte connecties met de Universiteit Twente en Roessingh Centrum voor Revalidatie. RRD levert wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve zorgtechnologie met een focus op de eindgebruiker. Voor RRD is co-creatie met eindgebruikers en stakeholders essentieel om ervoor te zorgen dat de innovatie voldoet aan de behoeften van de gebruikers en past in de zorgcontext.

Fruit Tree Labs (FTL) is een startup, opgericht begin 2023 in de metropool Lissabon, gericht op dialooggestuurde interactie. Het kernproduct van FTL is een gratis en open-source dialoogplatform dat volledige vrijheid en creatieve controle geeft aan gescripte conversaties tussen gebruikers en virtuele coaches in web- of mobiele applicatiecontexten.

Harm op den Akker, CEO en medeoprichter van FTL, is zijn carrière begonnen bij RRD, waar hij promoveerde aan de Universiteit Twente en tussen 2013 en 2021 als senior onderzoeker het HCI-gerichte (Human Computer Interaction) onderzoek bij RRD versterkte. Sindsdien zijn de relaties altijd warm gebleven en is de samenwerking voortgezet via de gezamenlijke ontwikkelen van open-source software. Met de officiële samenwerkingsovereenkomst die nu van kracht is, zijn deze vriendschappelijke relaties nu geformaliseerd in een langdurig partnerschap.

Voor beide partijen komt de samenwerkingsovereenkomst op een spannend en leuk moment, aangezien zowel RRD als FTL nieuwe avonturen aangaan in de open-source software gemeenschap. RRD is bezig met het openbaar vrijgeven van haar eHealth platform “SenSeeAct”, waardoor digitale gezondheidsontwikkelaars kunnen profiteren van en bouwen bovenop een zeer professioneel en stabiel softwareplatform. Tegelijkertijd heeft FTL onlangs het DialogueBranch platform openbaar gemaakt (volledig open-source en met een MIT-licentie) en is het bedrijf op zoek naar nieuwe partners en samenwerkings- en financieringsmogelijkheden.

Met de nieuwe overeenkomst verbinden beide partijen zich ertoe deze twee open softwareplatforms te integreren, het aanbod van beide kanten te versterken en nieuwe mogelijkheden te creëren voor potentiële gebruikers van beide platformen. Bent u op zoek naar een stabiel, zeer aanpasbaar digitaal gezondheidsplatform, met geïntegreerde virtuele coaching mogelijkheden? Dan is de combinatie van SenSeeAct en DialogueBranch wellicht iets voor u!

 

 

Je eindgebruikers betrekken: hoe belangrijk is dit?

Geschreven door: Marian Hurmuz

Het betrekken van eindgebruikers in je onderzoek wordt steeds belangrijker. Ook op het gebied van gezondheidsonderzoek is er behoefte aan een human centered (mensgerichte) focus. Je kunt dit doen door social sciences and humanities (SSH, sociale en menswetenschappen) te integreren in je onderzoek! Bij RRD richten wij ons in onze onderzoeken op de eindgebruikers. In dit nieuwsbericht zal ik je vertellen waarom het belangrijk is om de eindgebruikers te betrekken en geef ik een voorbeeld van wat wij doen om de relatie met onze eindgebruikers te verbeteren.

 

Het betrekken van de stakeholders

Door voortdurend contact te houden met eindgebruikers en andere belangrijke belanghebbenden, kunnen we veel leren van hun ervaringen met betrekking tot het onderwerp dat we onderzoeken. Het is belangrijk om deze belanghebbenden zo snel mogelijk bij je onderzoek te betrekken. Door met hen in gesprek te gaan, kun je rekening houden met hun behoeften en wensen en met de processen waarin de gezondheidstechnologie zal worden gebruikt. Het is heel vervelend om een geweldige oplossing te ontwikkelen die niet past bij die behoeften of processen. Naast dit onaangename gevoel is het natuurlijk ook een verspilling van schaarse middelen die we in het algemeen tot ons beschikking hebben.

De kennis die je in het beginstadium van je onderzoek verzamelt, helpt je te bepalen hoe je de gezondheidstechnologie op de best mogelijke manier kunt integreren in het dagelijks leven van de eindgebruikers en zorgorganisaties. Het is belangrijk om dit te testen en te evalueren met eindgebruikers om te zien of je hun behoefte goed hebt vertaald of dat er veranderingen nodig zijn. Dit zal je helpen om tot een duurzame Implementatie van je gezondheidstechnologie te komen.

 

Iets teruggegeven aan je stakeholders

Feedback is natuurlijk niet geen eenrichtingsverkeer. Als je een relatie wilt opbouwen met je eindgebruikers of de andere belanghebbenden, moet je regelmatig interactie met ze hebben. Het is belangrijk dat ze jou en jouw onderzoek niet vergeten. Bovendien moeten ze ook het gevoel hebben dat ze waardevol voor jou zijn. Eén van de dingen die wij bij RRD doen om hen dit gevoel te geven, is het delen van onze tussentijdse onderzoeksresultaten met hen. We merkten dat ze dit erg waardeerden! Het leidde ook tot ongevraagde feedback als er iets ontbrak in de resultaten of verkeerd geïnterpreteerd werd.

Wanneer je je bevindingen deelt met je stakeholders, vraag je niet alleen om informatie van hen, maar geef je ze ook iets terug! Dit kan de stakeholders aanmoedigen om actief betrokken te zijn bij jouw onderzoek en meer bereid zijn om je te helpen tijdens je onderzoek.

Binnen het RE-SAMPLE project (Horizon grant no 965315), hebben we bijvoorbeeld feedbackvideo’s gemaakt waarin we onze eerste bevindingen delen. Als voorbeeld vind je hieronder één van deze video’s.

Wil jij deze video in het Nederlands zien? Klik dan op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=IZQ9FWMFVSw

 

 

Worstel jij met de integratie van social sciences and humanities (SSH) in jouw onderzoek? Wij staan altijd open voor gesprekken om je hiermee te helpen!

FOTO ERIC BRINKHORST

Marian Hurmuz

E-mail: m.hurmuz@rrd.nl

Tel.: 088 087 5771

 

 

Feestelijk afscheid van prof. dr. Jaap Buurke

Vorige week op 7 september, hebben wij, samen met familie, vrienden en (oud-)collega’s uit het werkveld afscheid genomen van prof. dr. Jaap Buurke.

Na meer dan 30 jaar bij RRD te hebben gewerkt, hebben we het pensioen ingeluid van Jaap Buurke. Jaap begon zijn loopbaan op 19 september 1983 als dienstweigeraar binnen Roessingh, centrum voor Revalidatie. Na afloop van zijn dienstweigeraar periode ging Jaap op 1 mei 1985 aan de slag als fysiotherapeut in het revalidatiecentrum. Twee jaar later, is Jaap zijn werkzaamheden gestart bij de afdeling Research & Innovatie voor 18 uur per week. Lange tijd heeft hij zijn loopbaan als fysiotherapeut gecombineerd met het werk als onderzoeker bij RRD.

In 2005 promoveerde Jaap op onderzoek naar het herstel van lopen na een beroerte. Dit onderzoek vormde een belangrijke basis voor de introductie van de neurorevalidatie-principes in Nederland en de start van succesvolle cursussen in gangbeeldanalyse die nog altijd door RRD en Roessingh, centrum voor Revalidatie verzorgd worden. Op 1 mei 2008 maakte Jaap de volledige overstap naar RRD en werd daar senior onderzoeker en had hij een brugfunctie met het revalidatiecentrum. Een jaar later werd hij clustermanager en is hij jarenlang leidinggevende geweest binnen RRD.

Jaap richtte zich in vele (inter)nationale onderzoeksprojecten op het verder ontwikkelen van de revalidatietechnologie en de bewegingsanalyse. Deze taken combineerde hij met een positie als hoogleraar aan de Universiteit Twente (UT) op het gebied van bewegingsanalyse en -technologie. Vanuit deze functie begeleidde hij vele onderzoekers in hun promotietraject. Naast zijn werk bij RRD en de UT was Jaap onder andere adjunct professor bij North Western University in Chicago, medisch wetenschappelijk directeur van IMDI SPRINT, bestuurslid van SMALLL en voorzitter van de Nederlands vereniging voor Neurorevalidatie “Keypoint”.

Jaap heeft zijn pensioen bij RRD ingeluid, maar hij zal het komende jaar nog wel betrokken blijven bij diverse cursussen gangbeeldanalyse.

20230912 afscheid Jaap (18)
20230912 afscheid Jaap (1)
20230912 afscheid Jaap (26)
 • LINKEDIN

 © Copyright - Roessingh Research and Development