Het aantonen van de sociale meerwaarde van gezondheidstechnologieën wordt steeds belangrijker. De zorg wordt duurder, waardoor naast het financiële rendement, de maatschappelijke impact een grotere rol gaat spelen. Vraag u zich af welke meerwaarde het implementeren van een gezondheidstechnologie op alle belanghebbenden heeft, of wilt u een subsidie of financiering voor uw gezondheidstechnologie aanvragen? Dan kan het aantonen van de maatschappelijke impact volgens de SROI methode u hierbij helpen.  

 

De SROI methode en wat levert het op?

Wij hanteren is de wetenschappelijke onderbouwde Social Return on Investment (SROI) methode om maatschappelijk impact te meten. De SROI methode onderscheidt zich van de bekende ROI methode, doordat het niet alleen meet wat de financiële investering van uw gezondheidstechnologie oplevert, maar ook welke impact uw gezondheidstechnologie op de maatschappij heeft. Wij doen dit door het maatschappelijke rendement van alle stakeholders inzichtelijk te maken. Het resultaat van de SROI Methode is de SROI ratio, deze geeft weer wat de maatschappelijke opbrengst van uw gezondheidstechnologie is in euro’s ten opzichte van de investering.  

Het startpunt van de SROI methode is het samen opstellen van een duidelijk scenario van de gezondheidstechnologie. Op basis van dit scenario analyseren wij wat de stakeholders inbrengen (b.v. aan tijd of financiële investering) en welke waarde de gezondheidstechnologie creëert. Door het betrekken van alle stakeholders bij het berekenen van de SROI ratio leidt deze methode ook tot grote betrokkenheid van alle stakeholders.  

 

Wanneer kunt u de maatschappelijk impact van uw gezondheidstechnologie bepalen?

Het grote voordeel van de SROI-methode is dat deze op elk moment van de ontwikkeling van de gezondheidstechnologie toegepast kan worden. Grofweg zijn er twee types SROIs. De prospectieve en retrospectieve. De prospectieve SROI, ook wel quick scan genoemd, heeft een korte doorlooptijd en kan gebruik worden bij het aanvragen van subsidies of (vervolg)financiering van een gezondheidstechnologie. De retrospectieve SROI kan gebruikt worden om een gezondheidstechnologie te evalueren en alle stakeholders te overtuigen van de maatschappelijke waarde.  

 

Praktijkvoorbeeld

Om inzicht te krijgen in de maatschappelijk impact van een mobiele applicatie om de zelfredzaamheid, het zelfbewustzijn en de zelfontplooiing van jongeren te vergroten, hebben we voor SQUARE11 een SROI quick scan uitgevoerd. Uit deze quick scan, op basis van onderzoek en gesprekken met de opdrachtgever, kwam naar voren dat de maatschappelijke impact van deze mobiele applicatie vooral ligt bij jongeren, het gezin en de gemeente. De SROI-ratio van 2.91 geeft aan dat na 3 jaar elke geïnvesteerde euro groeit naar €2.91. Deze groeit wordt vooral bepaald door meer kwaliteit van leven van de jongeren, minder spanning in het gezin en minderen kosten aan jeugdhulp voor de gemeente.  

 

 

Ervaring met de Quick Scan SROI opgesteld door RRD:

 “Voor ons is de SROI/ROI berekening waardevol om het voor onze afnemers (gemeenten) aannemelijk te maken dat onze interventie maatschappelijke én financiële impact heeft. Kosten gaan voor de baten uit en dit geeft een mooi (bescheiden) beeld van de potentie van één en ander. Voor beleidsadviseurs van gemeenten geldt dat zij intern eenvoudiger kunnen verantwoorden waar zij bepaalde budgetten voor aanspreken. Het heeft ons dus handvatten gegeven om onze businesscase te onderbouwen en te versterken.” Danny Hoendervangers (Square 11)

 

Zelf de maatschappelijke impact van uw zorginnovatie meten?

Naast dat RRD samen met u de maatschappelijk impact kan bepalen voor uw zorginnovatie, biedt RRD ook in samenwerking met Vita Valley de masterclass SROI aan. Tijdens deze meerdaagse masterclass krijgt u uitleg over de SROI-methode en leert u om deze methode zelf toe te passen. Het eindresultaat van deze masterclass is een SROI quick scan voor u eigen zorginnovatie.