Uw privacy is voor RRD van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet.

Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor we deze gegevens hebben. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij RRD allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van RRD fg@rrd.nl.

 

Gebruik van persoonsgegevens:

Indien u deelneemt aan één van onze onderzoeken of een cursus bij ons volgt dan hebben wij soms een aantal gegevens van u nodig. Dat kunnen zijn:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum

In sommige gevallen zal er zelfs informatie nodig zijn over de behandelend arts en sommige meer specifieke informatie over de aandoening waar het onderzoek over gaat.

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. We zullen dan ook nooit meer gegevens vragen dan minimaal noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek en we zullen deze gegevens niet zonder uw toestemming aan andere bedrijven of instanties geven.

 

Deelname aan onderzoek:

Bij deelname aan een onderzoeksproject moeten we u eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven zodat wij weten wie u bent en afhankelijk van het onderzoek zullen we ook meestal een paar meer persoonlijke gegevens willen weten. Standaard is het zo dat we deze gegevens apart bewaren zodat we later kunnen bewijzen dat u de persoon bent geweest die we hebben mogen onderzoeken.

Tijdens onze onderzoeken zullen we vervolgens de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperken tot alleen de personen die ook daadwerkelijk met dit onderzoek bezig zijn. Natuurlijk proberen we ook zo min mogelijk gebruik te maken van deze persoonlijke gegevens door bijvoorbeeld uw naam en geboortenaam te vervangen door een code. Daardoor kunnen de gegevens uit het onderzoek niet meer direct aan u als persoon worden gekoppeld. Wij noemen dat pseudonimiseren en alleen de projectverantwoordelijke kan door middel van de registratiegegevens weer een koppeling maken tussen uw persoonsgegevens en deze data.

Als u besluit om te stoppen met deelname aan het onderzoek dan zullen we vanaf dat moment geen data meer verzamelen. Reeds verzamelde en gepseudonimiseerde data blijft binnen het onderzoek tot deze de vooraf vastgelegde bewaartermijn heeft bereikt. Uw gegevens worden vervolgens op inactief gezet en verwijderd zodra alle wettelijke bewaartermijnen verstreken zijn.

 

Contactformulier:

Met het contactformulier op onze website kun u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen:

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat van tevoren met u is afgesproken of als we wettelijk verplicht zijn gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld als de wetgever dat eist bij een controle op de integriteit van ons onderzoek). In het eerste geval hebben wij een samenwerkingsovereenkomst of een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de veiligheid van de gegevens geborgd is en het doel van het delen van de gegevens duidelijk vastgelegd is.

 

Beveiliging:

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. In elk onderzoeksproject wordt dan ook bijgehouden welke acties wij nemen om uw privacy te beschermen. Deze gegevens zijn op te vragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Functionaris voor gegevensbescherming:

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op fg@rrd.nl en per telefoon 088-0875757 voor al uw vragen en verzoeken op het gebied van privacy.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Het kan zijn dat er wijzigingen moeten worden doorgevoerd in deze privacyverklaring. Let dus altijd op de datum in de voettekst en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens:

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

U heeft de volgende rechten:

 • Het krijgen van uitleg over welke persoonsgegevens we hebben
 • Het hebben van inzage in en het kunnen opvragen van uw persoonsgegevens
 • Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Het intrekken van toestemming voor het gebruiken van uw persoonsgegevens
 • Het laten anonimiseren of het laten verwijderen van uw gegevens
 • Het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens
 • Het bezwaar maken tegen gebruik van foto- of filmmateriaal waar u herkenbaar op staat
   

Klacht indienen:

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, aarzel dan niet en leg contact met de functionaris voor gegevensbescherming van RRD. Komt u er niet uit dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Versie 2.3  30-05-2018