ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CURSUSSEN

Algemeen

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten voor cursisten, gehouden

door “Roessingh Research and Development” te Enschede.

Begrippen

Cursist

Onder cursist wordt verstaan een deelnemer aan een cursus. In deze Algemene Voorwaarden wordt een

deelnemer ook aangeduid als “u”.

Cursus

Onder cursus wordt iedere cursus/scholingsactiviteit van Roessingh Research and Development in de breedste zin verstaan, waaronder: Cursus Bewegingsanalyse voor Volwassenen, Masterclasses, Evenementen etc.

 

Onderdelen van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Algemene Voorwaarden
  • Klachtenprocedure

 

Artikel 1: Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van Roessingh Research and Development onder www.rrd.nl/algemenevoorwaarden. Een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden staat ook op de factuur van de cursus. Bij inschrijving heeft de cursist tevens aangegeven de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren.

 

Artikel 2: Inschrijving en betalingsverplichting

Inschrijving op een cursus geschiedt door middel van een vooraanmelding door middel van een aanmeldingsformulier dat bij RRD opgevraagd kan worden. Op basis van beschikbaarheid wordt u benaderd voor de definitieve aanmelding. Na definitieve aanmelding heeft u (de cursist) hiermee de verplichting op u genomen tot volledige betaling van de cursus. Bij het niet voldoen aan uw betalingsverplichting schakelen wij een incassobureau in. Alle gemaakte kosten zijn dan voor uw rekening, conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Bij bedragen tot 2500 euro bedraagt dit 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.

 

Artikel 3: Inschrijving door derden

Indien u voor de cursus bent ingeschreven door een derde partij geschiedt de dienstverlening onder toepassing van onze Algemene Voorwaarden. Degene die de boeking maakt dient iedere deelnemer die door hem of haar is ingeschreven op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4: Herroepingsrecht

De overeenkomst kan op afstand zonder opgave van redenen ontbonden worden tot een termijn van veertien dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Er is geen recht tot ontbinding indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

Een cursist mag een vervangend persoon voorstellen aan Roessingh Research and Development, tot maximaal 4 weken voor aanvang van de cursus. Dit dient per mail gemeld te worden aan de contactpersoon van de desbetreffende cursus. Tijdens de duur van een cursus kan een cursist niet door een ander vervangen worden.

 

Artikel 5: Verhindering van een cursist door ziekte of overmacht

Er vindt geen restitutie van betaling of aanbetaling plaats indien de cursist door omstandigheden verhinderd is bij een cursus of een deel van een cursus. Er is geen recht op vervangende cursusdagen, maar in overleg zal bekeken worden of het mogelijk is om gemiste cursusdagen op een later moment in te halen.

 

Artikel 6: Wijzigingen van de docent

Roessingh Research and Development behoudt het recht in het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, een docent te wijzigen. Indien er een wijziging van een docent plaatsvindt ontvangt de cursist hierover vooraf geen bericht, iedere docent voldoet aan de normen van Roessingh Research and Development.

 

Artikel 7: Afbreken van de cursus door overmacht

Indien door overmacht de reeds gestarte cursus van Roessingh Research and Development afgebroken moet worden zal allereerst gezocht worden naar een alternatieve datum. In het geval dit niet mogelijk is zal het cursusgeld terug betaald worden over de resterende cursusdagen. De waarde van de resterende cursusdagen wordt vastgesteld aan de hand van de cursusprijs van dat moment. Overige kosten van cursisten zoals opgenomen vrije dagen, reistijd of reis/overnachtingskosten, of andere immateriële schade worden niet vergoed.

 

Artikel 8: Annulering van de cursus door Roessingh Research and Development

Indien het minimum aantal deelnemers voor een cursus niet gehaald wordt, kan de cursus door Roessingh Research and Development geannuleerd worden. Het minimum aantal cursisten staat in het cursuscontract vermeld. De cursisten zullen daarvan uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus op de hoogte worden gesteld. Het betaalde cursusgeld zal binnen 14 dagen retour gezonden worden.

 

Artikel 9: Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade

Roessingh Research and Development aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de cursus.

 

Artikel 10: Cursusmateriaal en copyright

Copyright van readers, hand-outs, presentaties en overig cursusmateriaal behorende bij cursusonderdelen die door Roessingh Research and Development worden verzorgd berust bij Roessingh Research and Development. Copyright van hand-outs, presentaties en overig cursusmateriaal behorende bij cursusonderdelen die door gastdocenten worden verzorgd berust bij de desbetreffende gastdocent. Het is niet toegestaan cursusmateriaal te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder vooraf schriftelijke toestemming van Roessingh Research and Development.

Indien u een presentatie (pdf, powerpoint of anderszins) zakelijk of privé wilt gebruiken, kunt u schriftelijk een aanvraag voor een licentie indienen bij Roessingh Research and Development. Na goedkeuring door Roessingh Research and Development zijn de prijzen van de licentie voor het gebruik van een presentatie (één presentatie of cursusonderdeel) vanaf €500,- voor een periode van 3 maanden, ingaande bij goedkeuring.

 

Artikel 11: Beantwoording van vragen

Roessingh Research and Development verplicht zich om alle vragen met betrekking tot het onderwijs of van administratieve aard zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 5 dagen te beantwoorden. Indien er voor beantwoording meer tijd nodig is (bijvoorbeeld omdat wij informatie van derden nodig hebben) zullen wij u daarvan op de hoogte stellen, en een nieuwe termijn benoemen.

 

Artikel 12: Privacyverklaring

Roessingh Research and Development heeft een privacyverklaring opgesteld die voor iedereen zichtbaar op haar website staat: www.rrd.nl/privacy-verklaring/. In de privacyverklaring is vastgesteld welke informatie wij verzamelen en met wie deze informatie wordt gedeeld. Persoonsgegevens van cursisten worden nimmer aan derden verkocht. Uw persoonsgegevens in ons bestand worden op uw verzoek verwijderd.

Klachten procedure

Deze klachtenprocedure staat vermeld op de website van Roessingh Research and Development onder www.rrd.nl/klachtenprocedure.

We doen ons uiterste best om u een kwalitatieve cursus, masterclass of evenement aan te bieden. Indien u een vraag of bezwaar heeft horen wij dat graag direct van u, zodat we samen kunnen kijken hoe we tot een bevredigende oplossing komen. De Algemene Voorwaarden zijn leidend bij het beantwoorden van een klacht.

Indien een cursist een klacht heeft met betrekking tot de cursus (zowel administratief als inhoudelijk) dient de cursist deze klacht kenbaar te maken bij de hoofdorganisator van de betreffende cursus. De hoofdorganisator zal de klacht in behandeling nemen en binnen 5 werkdagen afhandelen. Indien een langere verwerkingstijd nodig is wordt de cursist binnen 5 werkdagen hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. De uiterlijke verwerkingstijd is 4 weken.

Indien u echter vindt dat uw klacht niet goed gehoord of beantwoord is kunt u deze per e-mail indienen. Een antwoord krijgt u van ons per e-mail.

 

Adres

U kunt u klachten richten aan: Roessingh Research and Development feedback@rrd.nl

 

Omschrijving van de klacht

Graag vernemen wij u wat uw klacht is en hoe u de klacht graag opgelost zou zien.

 

Ontvangstbevestiging

U ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, een ontvangstbevestiging.

 

Behandeling van uw klacht

Alle klachten worden door Roessingh Research and Development afgehandeld. Een uitzondering hierop vormen klachten over het aantal punten dat is toegekend voor de verschillende kwaliteitsregister en het bijschrijven van de punten in de verschillende kwaliteitsregisters. Dit zijn zaken waarop Roessingh Research and Development geen invloed heeft. De cursist zal bij deze klachten dan ook doorverwezen worden naar het desbetreffende kwaliteitsregister.

 

Beantwoording van uw klacht

Wij streven ernaar elke klacht op korte termijn, uiterlijk binnen 4 weken, naar bevrediging beantwoord te hebben. Indien er meer tijd nodig is om een klacht af te handelen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen met een motivatie en de te verwachten tijdsduur.

 

Vertrouwlijkheid

Klachten die bij de hoofddocenten, danwel de onafhankelijke derde, binnenkomen worden altijd vertrouwelijk behandeld.

 

Registratie

Van elke klacht wordt een registratie bijgehouden die gedurende 1 jaar bewaard blijft. Deze registratie dient ter controle van onze erkenning als onderwijsinstituut.

 

Openbaar

De klachtenprocedure zoals hierboven beschreven is openbaar, staat vermeld op de website en zal bij inschrijving voor een cursus worden verstrekt.

Behandeling van een beroep op antwoord door een onafhankelijke derde
Indien de klacht naar mening van de cursist onvoldoende wordt afgehandeld en er na overleg met de hoofddocent niet tot een oplossing gekomen kan worden, is er de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Roessingh. De onafhankelijke derde zal de klacht van de cursist en de reactie van de hoofdorganisator hierop opnieuw beoordelen en een bindend oordeel geven. Eventuele consequenties van de uitspraak worden door de hoofddocent/RRD binnen 4 weken afgehandeld. Deze derde partij is:
Roessingh, Centrum voor Revalidatie

t.a.v. Mw. Bongers

Postbus 310
7500 AH Enschede

Telefoon: 053-487 5326 of 053-487 5875 (receptie Roessingh)

De uitspraak van deze partij is bindend voor Roessingh Research and Development