Wij zijn op zoek naar een masterstudent bewegingswetenschappen, gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, fysiotherapiewetenschappen, of vergelijkbaar, die affiniteit heeft met de behandelpraktijk in de (neuro)revalidatie, gedegen werk levert en integer en sociaal vaardig is. Ervaring met kwalitatieve data-analyse is een pré.

Achtergrond van de opdracht
Na een beroerte (cerebrovasculair incident, CVA) ondervinden veel patiënten problemen in hun arm-/handfunctie; in 30-66% van de patiënten is de armfunctie nauwelijks hersteld na 6 maanden, terwijl slechts 5-20% van de patiënten de arm functioneel kan gebruiken. Een intensief revalidatieprogramma in de vroege fase na een CVA is noodzakelijk om het herstel van de arm-/handfunctie zoveel mogelijk te stimuleren. Binnen de huidige revalidatiepraktijk is hiervoor een breed scala aan behandelmodules voorhanden, zoals individuele ergotherapie, handfunctiegroepen of elektrostimulatie. Idealiter wordt de gekozen behandelmodule zo goed mogelijk afgestemd op de individuele mogelijkheden en beperkingen van een patiënt. Hiervoor is het van groot belang inzicht te hebben in de huidige status en de voortgang van een patiënt, welke wordt verkregen door het afnemen van gestandaardiseerde klinische testen door therapeuten (klinimetrie).

De klinische testscores (en specifieke afkappunten daarvan) en de keuze voor een bepaalde behandelmodule zijn echter in veel gevallen niet rechtstreeks met elkaar in verband gebracht en wetenschappelijke literatuur biedt wel handvaten, maar die zijn vaak niet toegespitst op de specifieke behandelmodules zoals die in het revalidatiecentrum worden toegepast. In de praktijk betekent dit dat de keuze voor hoe een behandelprogramma wordt ingevuld voor een bepaalde patiënt naar alle waarschijnlijkheid ook wordt beïnvloed door de voorkeur en/of ervaring van een therapeut. Om de keuze van behandelmodules en het uiteindelijke effect daarvan voor de patiënt te optimaliseren en de behandeling daarmee zo efficiënt mogelijk te kunnen inrichten, is er de wens om een stroomschema op te stellen voor therapeuten, op basis van objectieve en gestructureerde besliscriteria.

Doel van de studie
De opdracht maakt deel uit van de ‘armb(h)and’ werkgroep binnen Roessingh Centrum voor Revalidatie (RCR), bestaande uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en twee onderzoekers van Roessingh Research and Development (RRD). Het doel van deze werkgroep is het opstellen van een behandelrichtlijn voor iedere behandelmodule en het stroomlijnen van de keuze voor de diverse behandelmodules binnen de volwassenen afdeling ergo- en fysiotherapie.

In eerder werk hierbinnen is een eerste aanzet van zo’n stroomschema gemaakt en gevat in een website/app, gebaseerd op een inventarisatie van de huidige werkwijze m.b.t. besliscriteria. Deze opdracht is een vervolg op de eerdere masteropdracht gericht op het verder uitwerken van de grote lijnen van het huidige stroomschema, door meer detaillering en specificatie aan te brengen richting meer specialistische behandelopties en bijbehorende besliscriteria op basis van liefst zo objectief mogelijke criteria. Het doel van de opdracht is dan ook:

Het identificeren van zo objectief mogelijke besliscriteria voor de keuze van behandelmodules voor arm/handfunctie voor mensen met een beroerte, toe te passen binnen een stroomschema als beslishulp voor therapeuten bij het selecteren van de meest geschikte behandeloptie voor een individuele patiënt.

Inhoud van de opdracht
De opdracht zal grotendeels worden ingevuld door observationeel onderzoek bij het revalidatiecentrum, waar onder andere een vergelijkend onderzoek onder de behandelkeuzes door therapeuten in de standaardwerkwijze en zoals aangegeven in de bestaande versie van het stroomschema als startpunt zal fungeren voor de identificatie van (nadere) besliscriteria. Dit zou kunnen worden aangevuld met kwalitatief onderzoek d.m.v. interviews/vragenlijsten onder fysio- en ergotherapeuten, om tot een uiteindelijke aanbeveling voor verfijning van het huidige stroomschema te komen. De volgende activiteiten zullen deel uitmaken van de opdracht:

  • Verzamelen van achtergrondinfo d.m.v. literatuuronderzoek, bestaande behandelrichtlijnen en meelopen met fysio-/ergotherapeutische behandelingen
  • Inventarisatie van behandelkeuzes onder therapeuten voor arm/handfunctie met en zonder het gebruik van de beslishulp
  • Opstellen en afnemen van interviews/vragenlijsten bij therapeuten over inhoud en ervaring met beslishulp
  • Verwerken van kwalitatieve en kwantitatieve informatie
  • Opstellen van aanbevelingen over aanpassen van stroomschema
  • Rapportage in een verslag

Praktische zaken
Voor deze master opdracht van ca. 6-9 maanden zoeken wij een student bewegingswetenschappen, gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, fysiotherapiewetenschappen, of vergelijkbaar, die affiniteit heeft met de behandelpraktijk in de (neuro)revalidatie, gedegen werk levert en integer en sociaal vaardig is. Ervaring met kwalitatieve data-analyse is een pré.

De opdracht wordt uitgevoerd bij Roessingh Centrum voor Revalidatie (RCR) en Roessingh Research and Development (RRD), onder supervisie van een revalidatiearts en een onderzoeker van RRD, met medewerking van therapeuten van RCR (afdeling neurologie). De exacte duur van de opdracht kan worden bepaald in onderling overleg, en wordt zo mogelijk uitgevoerd vanaf januari 2018.

Interesse? Vul dan dit formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.