English NL

Missie

Roessingh Research and Development wil een internationaal erkend onderzoeksinstituut zijn dat kennis en innovaties met betrekking tot de revalidatietechnologie en telemedicine ontwikkelt en helpt implementeren binnen de revalidatie / gezondheidszorg.

Deze missie omvat twee hoofddoelstellingen:

  • verankering van onderzoek en innovatie
  • stimulans tot implementatie

Verankering / borging van onderzoek en innovatie
De onderzoeks- en innovatiethema’s van RRD sluiten inhoudelijk goed aan bij de maatschappelijke behoefte. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de verkorte opnameduur in ziekenhuizen na operaties en primaire behandelingen, de dubbele vergrijzing waarbij de bevolking niet alleen ouder wordt maar waarbij door de betere zorg (technologie) steeds meer patiënten de acute fase van een aandoening overleven, stellen andere eisen aan de zorg in de toekomst. De toenemende zorgvraag zal in de nabije toekomst asynchroon gaan lopen met het nu al beperkte zorgaanbod. Tevens bestaat binnen de zorg toenemende aandacht voor zorg op afstand. Hierdoor hebben de
thema’s revalidatietechnologie en telemedicine een duidelijke ondersteuning gekregen in de verdere ontwikkelingen.
Van groot belang is het echter dat de onderzoeksthema’s goed geborgd worden binnen de speerpunten van RRC en de thematiek van het onderzoek aan de UT. De onderzoeksthema’s moeten als het ware naadloos overgaan van kennisverwerving (UT) tot klinische evaluatie (RRD, RRC en evt. andere zorgpartners) en daadwerkelijke toepasbaarheid in de zorg.

Stimulans tot implementatie

De ontwikkeling van nieuwe revalidatietechnologie of technologie voor diagnostiek en behandeling op afstand krijgt pas echte waarde als ze zich daadwerkelijk kan bewijzen in de zorg. De stap van innovatieonderzoek naar implementatie is soms groter dan het lijkt. Voor een succesvolle implementatie in de zorg is RRD afhankelijk van het enthousiasme en de bereidwilligheid van zorgpartners (RRC en anderen). Implementatie is wetenschappelijk misschien minder van belang maar heeft een enorme maatschappelijke waarde. De behoefte vanuit het zorgveld tot implementatie van technologie neemt alleen maar toe. Implementatie kan RRD niet alleen. De uitdaging voor RRD ligt in de mate waarin RRD deze processen kan sturen en ondersteunen in samenwerking met RRC en andere zorgpartijen.